Politika privatnosti

Kozmetički i frizerski salon Jerry Beauty (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta www.jerrybeauty.rs odnosno Kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.
Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni za obavljanje posla.

Svi podaci o Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni za obavljanje posla.
Trgovac preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca, uključujući i šifrovanje podataka u skladu sa važećim standardima.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.
Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Tokom posete sajtu www.jerrybeauty.rs  Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.
Ukoliko Kupac više ne želi da bude registrovani kupac ili ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail: info@jerry-beauty.rs Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.
Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta www.jerry-beauty.rs ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Uslovi korišćenja i prodaje

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Kozmetičkog i frizerskog salona Jerry Beauty Beograd-Novi Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice www.jerrybeauty.rs

Podaci o trgovcu

Trgovinu putem internet stranice www.jerry-beauty.rs obavlja Kozmeticki i frizerski salon Jerry Beauty Beograd-Novi Beograd, Emilija Samardžija PR, matični broj: 63148253, PIB 108008156, kontakt e-mail: info@jerry-beauty.rs
Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.jerrybeauty.rs podrazumeva kupovinu od strane registrovanog korisnika.
Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i Kupca.
Ovi Uslovi korišćenja i prodaje su sačinjeni na srpskom i engleskom jeziku, pa je ugovor između Trgovca i Kupca moguće zaključiti na srpskom i engleskom jeziku.

Kupovina od strane registrovanog korisnika

Kupac može da se registruje kao korisnik sajta  www.jerrybeauty.rs na odgovarajućoj stranici i unosom traženih podataka (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail). Podaci će biti čuvani u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.
Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.

Način plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta  www.jerrybeauty.rs. je moguće izvršiti platnim karticama, kao i pouzećem.

Dostava

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o uspešnoj kupovini.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.
Od trenutka potvrde porudžbine, rok isporuke je 10 radnih dana.
Dostava robe koja je poručena putem sajta www.jerry-beauty.rs . vrši se putem kurirske službe na teritoriji Republike Srbije.
Kurirska služba dostavlja pošiljku na adresu koju je kupac naznačio u porudžbini radnim danima u periodu od 08:00h do 17:00h.
Troškove dostave na teritoriji Republike Srbije snosi Trgovac, osim ukoliko je tokom procesa naručivanja ili u potvrdi porudžbine naznačeno drugačije, u iznosu prema redovnom cenovniku kurirske službe važećem na dan porudžbine, o kojem tačnom iznosu će kupac biti obavešten pre slanja porudžbine.

Cene

Sve cene koje su iskazane na sajtu www.jerrybeauty.rs su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu www.jerrybeauty.rs

Saobraznost robe

Sva roba koja se prodaje putem sajta www.jerrybeauty.rs  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji, koja je navedena uz svaki proizvod.
Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.
Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a u suprotnom kupac koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Reklamacija i zamena robe

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen kao i da se nalazi u originalnom pakovanju, a troškove povraćaja snosi Kupac. Kupac mora da navede razloge zamene.
Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.
Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.
U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi Kupac.
Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta.
Oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuči robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, info@jerry-beauty.rs obavesti Trgovca o nedostacima ili da dostavi popunjen reklamacioni list Kozmnetičkom i frizerskom salonu Jerry Beauty Beograd-Novi Beograd, na adresu Trešnjinog cveta br. 5, 11070 Novi Beograd sa naznakom “Reklamacija BS”.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Reklamacioni list se nalazi na sajtu www.jerrybeauty.rs

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu www.jerrybeauty.rs predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.jerrybeauty.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta www.jerrybeauty.rsd koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu www.jerrybeauty.rs.